سوابق شغلی و اجرایی:

۱- موسس کارخانه پتوی گلبافت / کاشی خزر / شوفاژ کار / چینی هیس

۲- از کارآفرینان و خیرین به نام کشور

۳- عضو هیئت امنا آسایشگاه کهریزک

۴- هیئت موسس خانه خیرین ایران

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association