ایران – تهران – خیابان ولیعصر (عج) – خیابان فتحی شقاقی – خیابان فراهانی پور – پلاک ۴

 info@iata.org.ir

  ۸۸۱۰۵۰۰۱-۵ (۰۲۱)

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association