سوابق شغلی و اجرایی:

۱ـ عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

۲ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با تصویب مقام معظم رهبری (تا پایان ۱۳۸۵)

۳ـ ریاست کمیته حمایت غیر بیمه ای مربوط به تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه

۴ـ ریاست کمیته بهره وری و فقرزدایی مربوط به برگزاری روز بهره وری

۵ـ ریاست هیئت مدیره مؤسسه عترت فاطمی

۶ـ عضو هیئت امنای انجمن حمایت از بیماران ریوی

۷ـ عضو هیئت امنای بیمارستان امام خمینی(ره)

۸ـ عضو هیئت امنای بیمارستان مسیح دانشوری

۹ـ خادم آستان قدس رضوی

۱۰ـ عضو هیئت امنای ستاد غدیر

۱۱ـ عضو انجمن مبارزه با دخانیات

۱۲ـ عضو هیئت امنای بیمارستان بازرگانان

۱۳ـ عضو ستاد کمک رسانی به مناطق آسیب دیده ناشی از سیل و زلزله

۱۴ـ عضو ستاد پشتیبانی مناطق بمباران شده (‌در اوایل سالهای دفاع مقدس)

۱۵ـ عضو ستاد پشتیبانی رزمندگان اسلام (در طول سالهای دفاع مقدس)

۱۶- عضو هیئت امنای بیمارستان آیت الله کرمی اهواز

۱۷- عضو ستاد مرکزی واگذاری سهام عدالت

۱۸- عضو شواریعالی بیمه خدمات درمانی

۱۹- عضو شورایعالی سالمندان

۲۰- قائم مقام ستاد احیاء زکات

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association