سوابق شغلی و اجرایی:

۱- عضو شورای انقلاب ۱۳۵۷

۲- عضو مجلس خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸

۳- نماینده ۵ دوره مجلس شورای اسلامی(اول تا پنجم)

۴- وزیر کشاورزی شورای انقلاب

۵- عضو و رئیس هیئت امنای ارزی

۶- مدیرعامل بنیاد حضرت مهدی

۷- رئِیس دانشگاه تهران و علوم پزشکی

۸- عضو شورای شهر تهران (دوره دوم،سوم و چهارم)

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association