حاج محمدرضا توسلی

        محمد رضاتوسلی

     هیات موسس جمعیت

مرحوم دکتر حسین عالی

   دکتر حسین عالی

هیات موسس جمعیت

 

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران | Iranian Anti Tobacco Association